Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
16
-
9
17
-
9
18
-
9
19
-
9
20
-
9
21
-
9
22
-
9
23
-
9
24
-
9
25
-
9
26
-
9
27
-
9
28
-
9
29
-
9
30
-
9
1
-
10
2
-
10
3
-
10
4
-
10
5
-
10
6
-
10
7
-
10
8
-
10
9
-
10
Tổng
00 1     1 2     1                           1     6
01     1 1   1 1           1   1 1 1             1 9
02     1           1                               2
03     1 1     1             1 1 2 1               8
04       1         1                 3             5
05   1           1     3       2       1         1 9
06     1           1 1                 1           4
07 1           1 1     1   1           1 1       2 9
08           1       1   1               1   1     5
09       1     1             1           2   1     6
10   1 1   1     1                     1           5
11                 1 1   2 1   1       1 1     2 1 11
12       1 1 1 1               1   1           1   7
13           1 1               2 1       1 1       7
14     1                 1       2     1         2 7
15   1                 2   1   1   1   1       1 1 9
16                 1       1         1     2 1     6
17     1 1 1             1                     2   6
18       2 1 1 1   1             1             1 1 9
19 1 1   1 3 1   2                         1 1     11
20         1                     1         2     1 5
21                       1 1 2     1               5
22                     1   1             1     1 1 5
23 1       1         1     1             3     1   8
24         1 1                     1               3
25           1 1           1                       3
26                       1 1   2   1           1   6
27                 1   2     1     1 1 1     1     8
28       1   1     1         1 1     2             7
29   1       1           1                 1       4
30 3 2     1 1 1       1 1     1   1 1   1 2       16
31         1   2                   1               4
32 2 1   1                   2                     6
33                               1   1           1 3
34         1     1   1 2 2 1       1   1           10
35                   1       1       2         1   5
36     1 1   1   1                         1       5
37                 1     1     1     1             4
38                           1   2 1   1   1       6
39 1   1   1     1           1   1           1   2 9
40                 2                   1   2       5
41   1   1           1       1             1 1   1 7
42 1     1   1 1 1 1     1           1 1         2 11
43 2   1       1 1 1 1   1     1                   9
44     1                 1         1   1           4
45     1     1     2 1             1     1 2 1 1   11
46                               1           1     2
47 1   2                   1           1           5
48 1                 1           1                 3
49   1 1         1               1     1 2     1   8
50               1           1   1 1           1   5
51   1 1                                     2     4
52     1           1 1               1             4
53   1                     1 1                     3
54                           2                 1   3
55           1               1     1       1       4
56       1     1 2               1   1   2     1 2 11
57       1                   1       1 1         1 5
58   1           1                           1     3
59 1   1       1         2 1           2 1   1 1   11
60   1     1           1             2 1   1       7
61           1   1     1   1       1     1   1     7
62           1       1         1 1             1   5
63 1       1     1   1     2 1     1 1       1     10
64                                   1 1         1 3
65 1   2 1 1             1 1                 1     8
66   1     1             1   1             2       6
67   1 1     1   1   1                   1         6
68         1   1         1 1     1 1       1   1   8
69       2     3   1     1             2     1     10
70       1 1                             1     1   4
71 1   1 1     1     1                   1   3     9
72           2   1 1   1   1   1     1 1     1     10
73             2 1   1     1   1           1       7
74     1   1       2 1 4   1   1       1           12
75 1 1               1 1       2 1 1         1     9
76   1                       1       1             3
77   1       1   1   1       2     1     2         9
78   2 1 1         1         1 1 1 1         2     11
79   2                 1   1       1 1         1   7
80       1     1           1 1             2       6
81       1     1         1     1     1           1 6
82 2       1             1                   1     5
83     2     3   1   1 1   1         1     1       11
84 1         1           1 1       1           1 1 7
85         1     1           1   1     2       1   7
86             1   1             1             1 1 5
87                   1           2 1     1     1 1 7
88                                 1               1
89   1 1           1             1             1   5
90   1   1         1     1     2     1     1   1   9
91         1 1   2                     1     1   1 7
92                 1 2         1                 1 5
93 1           1       1   1         1   1         6
94 1 1       1       1 2                   1       7
95                 1 1           1                 3
96         1     1 1         1           1         5
97 2                 2   1                         5
98                     1       1   1     1         4
99   1   1     1       1 1                         5